Příroda Podluží Strážnické pomoraví Očov Mikulčický luh Luhy Tvrdonicka Soutok
Alterna

Chráněný a ohrožený motýl Pestrokřídlec podražcový

Pro záchranu luhů je nejpodstatnější obnova vodních poměrů v luhu pomocí revitalizace. Někde již byla přirozená záplava nahrazena řízeným povodňováním. Zprůtočnění lesních kanálů a vybudování stavidel pomohlo k zavodnění mokřadů, lesních porostů a luk.

Mezi další snahy o záchranu bohatství luhu patří například programy návratu vymizelých druhů rostlin a živočichů, projekty k vytváření nových hnízdních příležitostí pro ptáky, boj s invazními rostlinami či osvětové kampaně místních obyvatel i návštěvníků.

Ochranu přírody nyní velmi nedostatečně zajišťují vyhlášené přírodní parky a zvláště chráněná území. Mezi maloplošná území s nadregionálním významem patří národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Regionálně či lokálně významné ekosystémy chrání přírodní rezervace a přírodní památky.

Nalézají se zde dvě z tzv. ptačích oblastí vyhlašovaných v rámci soustavy NATURA 2000 chránící na území Evropské unie nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště. Jde o ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko a ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. Je zde několik evropsky významných lokalit: Soutok – Podluží, Očov, Strážnická Morava a další. Od roku 2003 spadá značná část území lužních lesů na území od Břeclavi po Strážnici do Biosférické rezervace Dolní Morava (UNESCO).

V oblasti se nachází mokřady evidované Ramsarskou úmluvou nebo Chráněná oblast přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy.

Území je také domovem řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Najdeme tu druhy, které zákon o ochraně přírody a krajiny definuje jako ohrožené, silně ohrožené i kriticky ohrožené. Dle zákona jsou chráněni nejen jedinci těchto druhů, ale i prostředí, v němž žijí.

Alterna
Vyvěšování hnízdních budek v Mikulčickém luhu

Na opravdu účinnou ochranu přírody odpovídající  významu lokality však toto přírodně vzácné a významné území teprve a dlouze čeká. V jednání je vznik Chráněné krajinné oblasti či soustavy maloplošných chráněných území. Věřme, že k vyhláčení doatetčné ochrany přijde ještě včas.

Napsat komentář