Příroda Podluží Strážnické pomoraví Očov Mikulčický luh Luhy Tvrdonicka Soutok
Alterna

Záplava na nivních loukách u Soutoku

Na jižní Moravě lužní lesy zaujímají rozlohu okolo 9,5 tisíce hektarů lesa a na 2 tisíce hektarů navazujících nivních luk a mokřadů. To je zhruba 30% všech lužních lesů České republiky. Rovněž je zajímavé, že 0,86% (tedy 89 ha) rozlohy těchto lesů náleží do věkového stupně nad 141 let. Porosty starší 100 let zaujímají pak celkem 2 313 hektarů (22,37% rozlohy).

Území, které web zachycuje, patří do Dolnomoravského úvalu, což je sníženina o ploše 965 km2, jejíž osu tvoří široká niva řeky Moravy spolu s nivou řeky Dyje. Popisované území nivy se nalézá v  nadmořské výšce mezi 165 a 151 metry, na svých okrajích přechází ve vyvýšenou říční terasu, na níž dnes leží mnohé z obcí regionu.

geologického hlediska by jistě stálo za to vrátit se zpět o 20 milionů let do třetihor, zhruba do doby formování Západních Karpat. V popisované oblasti bychom se stali svědky vzniku vnitrohorské sníženiny Vídeňské pánve na podloží hornin flyšového pásma. Výplň pánve dnes tvoří sedimenty zastoupené převážně vápnitými jíly až jílovci, šlíry, písky, pískovci a v menší míře též slepenci 
a organogenními vápenci o celkové mocnosti přesahující 5 000 metrů. Z této doby pochází i vznik uhelných lignitových slojí.

Hlavním vodním tokem protékajícím územím je řeka Morava odevzdávající své vody Dunaji a pak pod Břeclaví se k Moravě připojující řeka Dyje.

Klimatická oblast je označována jako teplá, mírně suchá s mírnou zimou.

Historicky byly nivy těchto řek osídlovány již od pravěku. V popisovaném území vzniklo za období Velké Moravy několik sídel prvního státního útvaru starých Slovanů. Ti zde za dodržení jistých pravidel měli velmi dobré podmínky pro existenci. Až s příchodem pravidelných záplav se osídlení přesunulo na zmíněné terasy.

Alterna

Ohryz od bobra evropského

Alterna

Ocún jesenní na podzimních loukách

Napsat komentář